සිංහලෙන් - 5G network to Sri Lanka | Sinhala - - vimore.org

සිංහලෙන් - 5G network to Sri Lanka | Sinhala

සිංහලෙන් - 5G network to Sri Lanka | Sinhala

YouTube

5G ? now we are passing almost 4th generation . which means the 4G . but we cant see good 4G network in sri lanka . so now we almost reached to 5G network . so how it works ? lets discuss how 5G works ? how speed it is ? and some additional info in this video . Lets Discuss all about that . So make sure to stay tuned with us . also comment your ideas about this video . lets discuss further in comment section . also make sure to share this video with your friends . also SUBSCRIBE to our youtube channel to get latest video updates as fast as we launched . thanks for watching . stay tuned . SL GEEK app(android) https://goo.gl/uWpfdS Viber Public Chat http://chats.viber.com/slgeek Facebook - www.facebook.com/slgeekshow Twitter - www.twitter.com/slgeekshow Instagram - www.instagram.com/slgeek Youtube - www.youtube.com/slgeek Website - www.slgeekshow.com FREE sms service Type FOLLOW SLGEEKSHOW & send message to 40404 FOLLOWහිස්තැනක්SLGEEKSHOW ලෙස සඳහන් කර 40404 ට කෙටි පණිවුඩයක් යොමු කරන්න . 100% නොමිලේ5G in Sri Lanka

5 amazing things you'll be able to do with 5G , Dialog Axiata pilots mobile 5G in Sri Lanka. 5G is the next generation of mobile broadband that will eventually

YouTube

How To Invest Money In Stock Market?

Join Our Community: https://patreon.com/TechTrackShow Correction: 1:52 දි මම කියන්නෙ Divident (ඩිවිඩන්ට්) කියල. ඒත් නිවැරදි උච්චාරනය Dividend (ඩිවිඩන්ඩ්), ඒ කි

YouTube

Don't buy Apple iPhones ? But Why ? - සිංහලෙන්

Why you shouldn't buy a iPhone ? Why I always talk the bad of it ? isnt iphones are good ? What are reasons ? Lets discuss . In this channel , we are talking a

YouTube

What's New In 5G?

We are already enjoying 4G mobile internet connections. They are fast, but there are some issues such as compatibility and latency. Now we are getting news abou

YouTube

IP Addressing in Sinhala | නෙට්වර්කින් සිංහලෙන්

Networking in sinhala playlist ► More videos on networking topics coming soon. Learn Networking in Sinhala. IP addressing, or network addressing is taught in

YouTube

MIRISSA, SRI LANKA - THE END OF THE SOUTH COAST | VLOG #35

Mirissa is one of the most popular beach towns of Sri Lanka, mostly for activities such as Mirissa beach, whale watching dolphin watching. As usual we went out

YouTube

අපේ CCTV පංතිය / INTRODUCTION & REVIEW ON MODERN CCTV SYSTEMS

FREE CCTV INTRODUCTION,REVIEW & TRAINING CLASS CCTV INSTALLATION & CONFIGURATION FULL COURSE WILL BE ZERO COST FULL SINHALESE REVIEW මුල සිට සරලව සම්පුර්ණ සිංහල

YouTube

Sri Lanka I Go Pro I Backpacking I May I Nikon1j4 I paradise I surfing

colombo-kandy-sigiriya-trincomalee-batticaloa-arugam bay 3weeks in Sri Lanka. ----------------------------------------------------------------------------------

YouTube

Food Challenge | කව්ද වැඩිපුර ආප්ප කන්නේ | Sri Lanka

ඔන්න කිව්වත් වගේ අපි අලුත් වැඩක් කරා :D ඔයාට ආප්ප 25ක් කන්න පුළුවන් නං අපිට video කරලා එවන්න. එයින් එක්කෙනෙක්ට අපේ studio එකට ඇවිත් අපිත් එක්ක challenge video

YouTube

AVT Geek¦ සිංහලෙන් How to Activate the Hutch Internet Package

එන්න! අපි නොදන්නා තාක්ෂණය සොයායමු. Subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.

YouTube

COLOMBO, Sri Lanka - 1st Day and 1st Meals

Subscribe Now for MORE Videos: https://goo.gl/tMnTmX New T Shirts are here: http://www.kyleledotnet.zibbet.com Help me keep making videos: http://www.patreon.co

YouTube

SL GEEK| සිංහලෙන් - Eachine H8S Drone Sinhala Handson Review - Take off

Echine H8S 3D drone sinhala review Buy - https://goo.gl/CC1BtU Facebook - www.facebook.com/slgeekshow Twitter - www.twitter.com/slgeekshow Instagram - www.ins

YouTube

Watch TV on Phone By Dialog My TV - Chamika Lakshaan

Dialog MyTV - Live Mobile Tv - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dialog.aptv&hl=en ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තූතියි මේ Video එක බැලුවට. අඩුපාඩු ගොඩක් ඇ

YouTube

How to remove Fake accounts from Facebook - Sinhala

This is one of most asked question ever asked from you . Someone using my photos and someone created a account as me by using my photos . How to remove that ? h

YouTube

5G IN SOUTH ASIA FOR THE FIRST TIME

I got invited to the 5G launching ceremony by Dialog Axiata for the first time in South Asia.

YouTube

First 5G Experience In South Asia

Dialog Axiata invited me any many other social media content creators to an invent in iconic tower. We expected an technology exhibition. But it was the launch

YouTube

Apple Vs Android | Why Apple Speeder Than Android - Sinhala

as we all know , apple devices are much faster than the other devices . specially android devices . what are the reasons for this ? why apple become much more f

YouTube

SL GEEK| සිංහලෙන් - Use your Smart Phone as Remote | Enable Infrared Any Device

ඕනෑම දුරකතනයක් TV / Ac Remote එකක් විදියට පාවිච්චි කරමු . in this video , i will show you how to use any of your smart phone as a infrared powered remote . also

YouTube

YouTube එකෙන් මුදල් හොයමු 2 - Chanux Bro - What we learned from

#ideahell #youtubemoney #chanuxbro Get a PDF File with Business Plan Template by Entering Your Email ID on My Website: http://biznez.guru/contact/ Get to know

YouTube

සිංහලෙන් - Tips to consider before buying a new Laptop | Sinhala

Hello and welcome all of you to sl geek youtube channel . thanks for watch this video . most of you recently asked me what are the things that we want to care b

YouTube